I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Kategorizace chráněných území dle Mezinárodního svazu ochrany přírody

Mezinárodní svaz ochrany přírosy (IUCN) definuje několik kategorií chráněných území na základě jejich hospodářského plánu. Toto dělení je uznáváno mezinárodními orgány jako Organizace spojených národů i mnoha národními vládami coby globální standard pro definici a evidenci chráněných území a jako takové se stává součástí vládních legislativ.

 

Systém kategorizace chráněných území dle IUCN

 

  • Ia Přísná přírodní rezervace (Nature Reserve)

Do kategorie Ia se řadí přísně chráněná území za účelem ochrany biodiverzity a eventuálně i geologických či geomorfologických celků, do kterých je přístup člověka či jeho působení striktně regulováno a omezováno tak, aby nedocházelo k narušování chráněných hodnot. Takto chráněná území poskytují nezbytné srovnávací podklady pro vědecký výzkum a sledování životního prostředí. více...

  • Ib Oblast divočiny (Wilderness Area)

Do kategorie Ib spadají nedotčená nebo mírně ovlivněná území, zejména větší rozlohy, která si zachovávají svůj přírodní charakter a vlivy, jsou bez trvalého či významného osídlení člověkem a jsou obhospodařována tak, aby se zachoval jejich přirozený stav. více...

  • II Národní park (National Park)

Do kategorie II se řadí velká území přírodního či přírodě blízkého charakteru i. určená k ochraně přírodních procesů ve větším měřítku společně s doplněním druhů a ekosystémů charakteristickými pro danou oblast; ii. a která poskytují základy pro ekologicky a kulturně slučitelné duchovní, vědecké, vzdělávací, rekreační a návštěvnické aktivity. více...

  • III Přírodní památka (Natural Monument or Feature)

V kategorii III jsou chráněná území zřízená za účelem ochrany specifické přírodní památky, kterou může být charakter terénu, podmořská hora či jeskyně, geologický prvek jako např. jeskyně nebo dokonce i živý prvek jako prastarý háj. Obecně se jedná o relativně malé, návštěvnicky atraktivní chráněné oblasti. více...

  • IV Oblast výskytu druhu (Habitat/Species Management Area)

Chráněné oblasti kategorie IV jsou cílené na ochranu druhů a přirozeného prostředí což je i hlavní prioritou jejich hospodářského plánu. V mnoha chráněných územích této kategorie dochází k pravidelným a aktivním zásahům za účelem zajištění požadavků určitých druhů nebo ochrany přirozeného území. více...

  • V Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/ Seascape)

Oblast, ve které dlouhodobou interakcí člověka a přírody vznikla krajina významné ekologické, biologické, kulturní a estetické hodnoty; a kde zabezpečení celistvosti této interakce ve své tradiční podobě  je nezbytné pro ochranu a udržení této oblasti včetně přidružených hodnot. více...

  • VI Chráněná oblast s udržitelným využíváním přírodních zdrojů (Protected area with sustainable use of natural resources)

Chráněná území kategorie VI uchovávají ekosystémy a přirozená prostředí spolu s přidruženými kulturními hodnotami a tradičními systémy hospodaření. Jsou to velká území, jejichž převážná část je přirozeného charakteru a jsou obhospodařována tak, aby se zajistila dlouhodobá ochrana a správa biologické rozmanitosti za současného udržitelného využívání přírodních produktů. více...

Zdroj: webové stránky IUCN - pouze v angličtině

 

Quinault River Geomorphic Report

 

Guidelines for applying protected area management categories (formát .pdf, 2.2MB) - pouze v angličtině

Zdroj: IUCN

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím