I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Stav populace vlka na Slovensku

Aktualizace 1/2014:

Vlkov lovíme menej - Ministerstvo umožnilo v sezóne 2013/2014 lov 80 vlkov

Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2013/2014

 

Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2013/2014 (formát .pdf, 1.6 MB)

autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 


10. srpna 2009 vešla na Slovensku v platnost novela Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. V novele vyhlášky je uvedena doba lovu vlka od 1. října až do 31. ledna. Došlo tedy o rozšíření původní povolené doby lovu od 1. listopadu do 15. ledna o měsíc a půl. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Lesoochranárske zoskupenie VLK a Ochrana dravcov na Slovensku podali v době novelizace vyhlášky hromadnou přípomínku.

Přehled počtu ulovených vlků na Slovensku (článek je angličtině): Wolf Hunt in Slovakia

Následující stať vybraná z textu hromadné připomínky nám podává obraz o skutečném stavu populace vlka na Slovensku a ukazuje nám jednu z příčin, proč je vlků v Moravskoslezských Beskydech stále tak málo.

§75 ods. 1 písm. a) bod 6, ktorým sa stanovuje doba lovu vlka dravého od 1. októbra do 31. januára:

Nesúhlasíme s uvedeným návrhom, ktorý predlžuje v súčasnosti platnú dobu lovu vlka dravého. Zároveň navrhujeme povoliť dobu lovu vlka dravého v čase od 1. 1. do 15. 1. kalendárneho roku, mimo území so stanovenou celoročnou ochranou a území zaradených do sústavy NATURA 2000, v ktorých je vlk uvedený v predmete ochrany. Odôvodnenie Navrhnuté znenie vyhlášky je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, konkrétne zákonom č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou č. 24/2003, ktorá stanovuje územia celoročnej ochrany vlka dravého a dobu jeho ochrany v čase od 16. januára do 31. októbra kalendárneho roku.

Navrhnuté znenie vyhlášky nerešpektuje stanovenie území celoročnej ochrany vlkov a nerešpektuje závery negociačných dohovorov medzi Slovenskou republikou a EK v rámci prístupového procesu pri uplatňovaní derogácie z prísnej ochrany vlka dravého na Slovensku. SR prisľúbila, že okrem prihraničných oblastí s Českou republikou a Maďarskom zabezpečí celoročnú ochranu aj v jadrovom území výskytu vlka dravého na Slovensku. Zabezpečenie tejto ochrany Slovensko doteraz neuskutočnilo, a to i napriek tomu, že Európska komisia Slovensko upozornila, že rozloha územia s celoročnou ochranou vlka je nedostatočná a nízka.

Za posledných 40 rokov bolo na Slovensku legálne zabitých viac ako 3300 vlkov. Nekontrolované zabíjanie vlkov spôsobilo rozvrat štruktúry ich populácie, čoho dôkazom je i súčasná nízka početnosť vlkov vo svorkách a ich neustále decimovanie každoročným neregulovaným odstrelom. Počet vlkov udávaný poľovníkmi je vysoko nadhodnotený, čo dokazuje i jediné veľkoplošné sčítanie šeliem, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001 v orografickom celku Poľana za účasti poľovníkov, štátnych i neštátnych ochranárov a vedeckých pracovníkov. Pri tomto sčítaní sa zistilo takmer 5-násobné(!) nadhodnotenie stavov vlkov udávaných poľovníkmi oproti údajom získaným pri veľkoplošnom sčítaní. Pri dlhodobo poľovníkmi udávaných stavov vlkov okolo 1000 kusov, koreluje päťnásobne znížený reálny stav okolo 200 kusov s údajmi stavov vlkov z terénnych pozorovaní LZ VLK. Na základe dlhodobého terénneho monitoringu stavu vlkov v pohoriach Slovenska udáva LZ VLK početnosť vlkov k 31. marcu v rozmedzí 130 -150 jedincov, resp. cca 33 - 35 svoriek.

Negatívny trend vývoja vlčej populácie sa prejavuje v poklese počtu jedincov vo svorke a v poklese počtu svoriek. Priemerné vlčie svorky mali pred desiatimi rokmi v priemere 5 - 8 jedincov, v súčasnosti je to 3 - 5 jedincov, nezriedka i menej. Celková početnosť populácie i trend znižovania početnosti jedincov vo svorke jasne poukazujú na nepriaznivý stav populácie vlka dravého na Slovensku. (Príloha 7 - Vlk dravý - priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu, kde za nepriaznivý stav je okrem iného považované ak celková početnosť na území Slovenska je menej ako 300 jedincov, či priemerná početnosť menej ako 4 jedince vo svorke). Tento negatívny trend vývoja stavu populácie sa nezmenil ani po vstupe SR do EÚ, keďže predvstupové dohody, z hľadiska zlepšenia ochrany vlkov v jadrovom území, neboli dodržané. Rovnako ako v roku 1999, keď bola zrušená celoročná ochrana, ani v roku 2009 neexistuje jediný odborný argument založený na poznaní reálneho počtu vlkov a štruktúry ich populácie (vychádzajúc z poznania dynamickej štruktúry jednotlivých svoriek), na základe ktorého by bolo možné navrhovať a obhájiť opätovné predĺženie doby lovu vlkov, či stanovovať kvóty na ich odstrel.

Pripomienka je zásadná.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím