I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Obnova divočiny

Restoration Areas

"Restoration Area" je území, kde se člověk rozhodl nastartovat přírodní procesy. Jako "Restoration Areas" můžeme označit například řeky, jejichž zregulovaná koryta navracíme do přírodě blízkého stavu (tzv. revitalizace - zpřírodnění). Bagry prokopeme napřímené koryto a vyhloubíme meandry nové zpřírodněné řeky. Břehy nově vybudovaného přírodě blízkého meandrujícího koryta vodního toku pak osázíme vhodným břehovým porostem. Za "Restoration Area" můžeme považovat i smrkovou monokulturu, kterou postupně převádíme na přírodě blízký les. V kulturní smrčině vykácíme malé, více méně kruhové plochy (kotlíky) do kterých pak vysázíme ty druhy dřevin, jež by na tom daném stanovišti přirozeně rostly.

 

Non-Intervention Areas

 "Non-Intervention Areas" jsou lokality, ve kterých člověk od svých zásahů již (nejméně 50 let) upouští a ve kterých víceméně probíhají přirozené (a v současnosti již člověkem výrazně neovlivňované) procesy.

Naše sdružení je zastáncem vytváření bezzásahových území - "Non-Intervention Areas" v oblastech s přírodě blízkými společenstvy.  U kulturních smrčin a dalších člověkem silně pozměněných ekosystémů je však mnohem vhodnější prvně založit tzv. "Restoration Areas" - to znamená aktivní činností urychlovat návrat daného území do přírodního stavu. Vyhlášení člověkem silně narušených území za "Non - Intervention Areas" není žádoucí, neboť potrvá často i stovky let, než se toto území samo stane přírodní divočinou. Někdy je tento postup přirozené obnovy přes sukcesní stádia přímo vyloučen, neboť v daném území již chybí složky (např. druhy rostlin a zvířat) charakteristické pro daný obnovovaný přírodní ekosystém.

 

"Restoration Areas", ani "Non-Intervention Areas" ale nemůžeme automaticky označit za divočinu "Wilderness". Podle typu obnovovaného přírodního ekosystému potrvá řádově desítky, stovky či dokonce tisíce let než stopy lidské činnosti v daném území vymizí a divoká příroda se plně obnoví. Teprve pak můžeme dané území "Restoration Area" či "Non-Intervention Area" prohlásit za divočinu - "Wilderness Area".

Je důležité zdůraznit: pokud je nějaká oblast prohlášená za divočinu - "Wilderness Area", nesmí se již na jejím území provádět jakékoliv lidské zásahy.

Postup obnovy divočiny v člověkem silně narušených ekosystémech je tedy následující: Restoration → Non-Intervention → Wilderness

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím